Joris Neyens (secretaris gemeente, OCMW en AGB)

secretaris gemeente, OCMW en AGB

De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel. Hij ziet erop toe dat de besluiten van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden uitgevoerd.

Hij maakt als adviseur deel uit van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en woont alle vergaderingen bij, maar is niet stemgerechtigd. De gemeentesecretaris is wel verantwoordelijk voor het verslag van deze vergaderingen.

Als secretaris van het OCMW is hij belast met de algemene leiding van de diensten en bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

De OCMW-secretaris bereidt de zaken voor die aan de OCMW-raad, aan de voorzitter, aan het vast bureau en aan de bijzondere comités worden voorgelegd. Hij woont als adviserend lid de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau bij.